Obchodní podmínky

všechny akce cyklodeti.cz

 1. Přihláškou se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek.

 1. Účastníkem se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou online a papírovou přihláškou a cena byla uhrazena v souladu s pokyny provozovatele. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a provozovatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem zaplacení.

 1. Účastník je povinen dodržovat řád a režim dne a pokyny vedoucího. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky. V případě nezvládnutelných kázeňských problémů s účastníkem si provozovatel vyhrazuje právo vyloučit dítě z akce.

 1. Zákonný zástupce je povinen před nástupem na akci seznámit dítě přiměřeným způsobem s daným řádem a to zejména s následujícími body:

  • Pohyb dětí - Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích objekt či prostory, při pohybu v lese, při hrách, výletech, při koupání je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na určená místa.

  • Pokyny vedoucích - Děti musí respektovat pokyny vedoucích.

  • Zdraví dítěte - V případě zdravotních problémů musí dítě tyto neprodleně nahlásit hlavní vedoucí. Je zakázáno užívání léků bez souhlasu hlavního vedoucího (i vlastní léky, vitamíny), vlastní léky je nutné oznámit hlavnímu vedoucímu.

  • Strava - Děti musí respektovat zákaz sběru lesních plodů a dodržovat pitný režim.

  • Alkohol, drogy, kouření - Děti musí dodržovat přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a omamných látek.

  • Základy slušného chování - Děti by měly užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova.

  • Šikana, násilí - V případě násilí nebo šikany je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (vedoucí).

 2. Podmínkou přijetí zájemce je doložení všech potřebných dokumentů a zaplacení akce.

 1. Zákonný zástupce má právo kdykoliv od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení se provádí telefonicky nebo emailem a je stornován ke dni, kdy k nahlášení došlo. Při zrušení přihlášky, při nenastoupení, nebo v případě předčasného ukončení akce je postupováno dle storno podmínek uvedených v bodě 7 těchto smluvních podmínek.

 1. Výše stornovacího poplatku:

  • storno 30 a více dní před začátkem - uhradíte 30% z ceny akce

  • storno 29 -15 dní - před začátkem - uhradíte 50 % z ceny akce

  • storno 14 a méně dní - před začátkem - uhradíte 70 % z ceny akce

  • onemocnění před nástupem potvrzené lékařem - uhradíte 20% z ceny akce

 • ukončení akce v jeho průběhu - uhradíte 100% z ceny akce

  8. Zákonný zástupce prohlašuje, že je dítě zdravé a schopné se zúčastnit akce

  9. V případě, že zákonný zástupce nesouhlasí s tím, že děti budeme fotit, musí na tuto skutečnost upozornit při nástupu dítěte.

  10. Zákonný zástupce odesláním přihlášky/registrací stvrzuje, že se seznámil s všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi, poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné podmínky respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek.